Disclaimer
Disclaimer

Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.

Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderzinds voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van Ruiterplaat Makelaardij te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de Ruiterplaat Makelaardij internetsite. 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Ruiterplaat Makelaardij aan de samenstelling van de Ruiterplaat Makelaardij-site en de daarin opgenomen gegevens besteedt, geeft de uitgever geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens.

De uitgever geeft evenmin garanties noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot producten en diensten op de Ruiterplaat Makelaardij-site die afkomstig zijn van derden.

De informatie op de Ruiterplaat Makelaardij-site, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Ruiterplaat Makelaardij zal bij haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijke bevoegde Nederlandse rechter.